Сдружение „Асоциация на архитектите в България“ (наричана по-долу, за краткост ААБ) е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ААБ обработва събраните или получени лични данни на потребителите на портала www.aab.bg.

Какви лични данни събираме?

AAB обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно при попълване на формата за контакти и запитвания на www.aab.bg. Ние обработваме следните Ваши лични данни:
> Име, презиме, фамилия, e-mail, стационарен телефон, мобилен телефон, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, лице за контакт (име и фамилия), законен или договорен представител (име и фамилия), месторабота, заемана позиция и/или длъжност и други, предоставени доброволно от Вас при попълване на формата за контакти и запитване на www.aab.bg.

Вие ни предоставяте личните си данни доброволно, за да имаме възможност да отговорим на всички Ваши запитвания и/или коментари. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме запитването Ви или да отговорим на него, както и няма да имате възможност да участвате в основни процеси и дейности, свързани с ААБ.

Защо са ни необходими личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:
> Отговор на всички Ваши запитвания и коментари.
> Предоставяне на актуална информация свързана с дейността на ААБ.
> Извършване на анализ на нуждите на потребителите за осигуряване на възможности за 1) подобрение функционалностите на сайта и 2) повишаване качеството на предоставяните услуги.
> Осигуряване на комуникация между Вас и ААБ.
> Изпълнение на нормативно установени задължения на ААБ.

Само служители и/или членове на ААБ, които имат нужда от достъп до данните за постигане на горепосочените цели или за които законът изисква или позволява това, имат достъп до Вашите данни. Служители и/или членове на ААБ, които имат достъп до лична информация, са задължени да обработват тези данни само по указание на администратора (ААБ) и да не използват информаци-ята за каквато и да е друга цел, освен за упражняване и/или изпълнение на права и/или задължения, произтичащи и/или съществуващи въз основа на валидно правно основание, вкл. въз основа на даде-ното от Вас съгласие за обработване..

На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:
> Изискване, произтичащо от действащото в Р.България законодателство, вкл. от съобразяване с европейски политики и изисквания за управление на договорените отношения.
> Реализиране на легитимни интереси на ААБ.
> Получено от Вас съгласие.

Когато обработваме личните Ви данни на основание даденото от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като оттеглянето има действие занапред и няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали, докато не поискате тя да бъде изтрита и ако е:
> Необходима за предоставяне на услуги и информация, които Вие сте поискали или следва да получавате.
> Необходима за осъществяване на комуникация с Вас относно запитване, което сте отправили към нас.
> Необходима за упражняване на правата, които имате, посочени в настоящата декларация за поверителност.Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали винаги, когато и докато:
> Правоотношенията, възникнали между нас са валидни и не са прекратени.
> Имаме неудовлетворени правни претенции във връзка с правоотношенията, възникнали между нас.
> Имаме нормативно определено основание или задължние да правим това и за период, посочен в съответния нормативен акт, от който произтичат правото или задължението ни. След този период изтриваме Вашата лична информация без да Ви уведомяваме.

Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в ААБ, като хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в обособени за целта сървърни помещения, които се намират на територията на Република България. ААБ обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация и чрез поддържане на хартиени носители. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки, според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Сдружението предоставя Ваши лични данни на държавни органи и институции, когато се налага да изпълни задълженията си, предвидени в приложимото законодателство, както и на фирми, с които ААБ има подписани Споразумения за обработване на лични данни. Трети лица няма да имат достъп до Ваши данни, освен ако това не е предвидено в приложимото законодателство на Република България.

Споделяне на информация с трети страни.

Защитата на личната Ви информация е важна за нас. За изпълнението на услугите, които предос-тавяме, често ангажираме трети лица – подизпълнители и/или доставчици на продукти и услуги – които за да изпълнят функциите си имат нужда от достъп до личните Ви данни, които ние съ-бираме и/или обработваме. За да защитим Вашата лична информация, декларираме пред Вас, че те са договорно задължени да се съобразят с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и за неизползване на Вашата лична информация за други цели. Ние няма да споделяме тази информация с други лица, освен ако и доколкото:
> Това се изисква и/или е позволено от нормативен акт, и/или е необходимо за изпълнение на дейността на ААБ.
> Е необходимо за изпълнение на наши договорни задължения и
> Е налице откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи. Във всички други случаи ние споделяме Вашата лична информация с трети лица само, ако имаме Вашето изрично съгласие. Ако и когато се прехвърля Вашата лична информация на трети лица, ние ще гарантира-ме, че същата е защитена с подходящи средства.

Какви са Вашите права?

> Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни – имате право да получите информация дали личните Ви данни се обработват от нас и достъп и/или копие от тях.
> Право на коригиране на Вашите лични данни – имате право да коригирате или да поискате от нас да коригираме неточни, непълни или неверни Ваши лични данни.
> Право на изтриване на личните Ви данни („право да бъдеш забравен“) – имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни когато: личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани и/или обработвани, или сте възразили срещу обработването, съгласно законното Ви право на жалба и/или възражение. Също така, когато личните данни са били обработвани незаконосъобразно, или когато трябва да бъдат изтрити за да спазите свое законово задължение. Ние можем да откажем да изтрием личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: а) спазване на правно задължение, което изисква обработването; б) изпълнение на задача от обществен интерес, вкл. свързана с общественото здраве, научни изследвания и/или статистически цели; в) установяване, упражняване или защита на правни интереси.
> Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни – имате право да поискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено, когато: оспорвате точността на предоставените данни, до тяхната проверка и коригиране. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете изтриване, а ограничаване на ползването им. Или когато възразите срещу обработването, докато извършим проверка дали законните ни основания да обработваме данните Ви са с преимущество пред претенцията Ви.
> Право на преносимост на личните Ви данни – пренасянето на данни става в електронен формат, годен за четене от различни устройства или чрез директно прехвърляне, ако е възможно.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашия Отговорник по защита на личните данни, като използвате следните данни за контакт: e-mail: info@aab.bg Отговорникът по защита на личните данни ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно. Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба тук.