За нас

Асоциацията на Архитектите в България осъществява дейност в обществена полза и е насочена към създаване на мрежа от експерти за споделяне и разпространение на добри практики в областта на архитектурата и устройственото планиране. Работата на Асоциацията е насочена към подкрепа, организиране и участие в културни, социални инициативи и изследователски проекти. Тя търси и се стреми към успешно сътрудничество и взаимодействие с компетентни институции, както и към усъвършенстване на българската нормативна уредба в сферата на инвестиционното проектиране, устройственото планиране и строителния процес.
ААБ представлява независимо самоуправляващо се сдружение от професионалисти, обединени от общата цел да развиват заедно знанията и уменията си в полза на общността. Сдружението ще осъществява своята дейност под наименованието: „Асоциация на архитектите в България“, наричано за кратко “Асоциацията“, като едновременно или вместо него може да се използва съкращението „ААБ“. Наименованието на Асоциацията може да се изписва равностойно и на английски език като „Association of architects in Bulgaria“ или вместо него може да се използва съкращението AAB.

Визия

Ние в ААБ вярваме, че достъпа до красива, естетична и функционална среда е основно право на всеки човек и архитектите играят ключова роля в изграждането й.

Мисия

Нашата мисия е заедно да бъдем експертният глас, който смело повдига разговора за архитектурата, града и хората. Архитектурата е твърде голямо нещо за сам човек и когато надскочим себе си и работим заедно ще успеем да намерим начин как да направим градовете едно по-добро място за живот.

Цел

> Популяризиране на добри практики в областта на архитектурата и устройственото планиране.

> Създаване на мрежа от експерти за споделяне и разпространение на добри практики в областта на архитектурата и устройственото планиране.

> Повишаване на професионалната квалификация на своите членове и на заинтересовани страни чрез създаване на информационна среда и насърчаване на обмена на информация и опит в областта на архитектурата и устройственото планиране.

> Успешно сътрудничество и взаимодействие с компетентните държавни институции във връзка с дейността на своите членове.

> Усъвършенстване на българската нормативна уредба в сферата на инвестиционното проектиране, устройственото планиране и строителния процес.

> Организиране, провеждане и подкрепяне на събития с архитектурна насоченост в страната и в чужбина.

> Насърчаване на първоначалното и последващо обучение на архитекти и урбанисти.

> Подкрепяне, организиране и участие в културни организации, социални инициативи и изследователски проекти

> Разработване и участие на проекти за интегриране на иновации и нови технологии в сферата на архитектурата и урбанизма.
Очаквайте скоро.

Eтичен кодекс

Членството в ААБ е напълно доброволно. С цел етичното и почтено отношение на членовете, дейността в Асоциацията се ръководи от следните принципи :

Принципи

> Архитектите действат с почтеност, честност и професионализъм.

> Архитектите работят заедно за обществения интерес, надскачайки личните ограничения и интереси.

> Архитектите пазят едновременно интересите на своите клиенти и на обществото.

> Архитектите зачитат правата на колегите си и признават техния принос.

> Архитектите показват уважение към природната и културна среда на хора и места.

> Архитектите предоставят доброволно менторство и експертно мнение в интерес на професията.

> Архитектите честно представят нивото на техния опит пред своите клиенти и обществото.
Очаквайте скоро.
Очаквайте скоро.

Членство в ЕСУТ към НАГ Столична община

АAБ и в частност арх. Анета Маркова е член на Специализиран състав на Общински експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени планове и техните изменения в разширен състав. С участието си в тези съвети асоциацията изказва своята позиция по значими за град София промени и участва активно във вземането на решения, свързани с развитието на столицата.

Членство в БИС

ААБ е член на Български институт по стандартизация, като по този начин участва в създаването на Български стандарти и въвеждането и адаптирането на Общоевропейските стандарти. Основна цел е осъществяване на контакт с държавата и институциите, създаване на стандарти, задължително предаване на проекти в одобряващи инстанции с BIM с цел управление на строителния процес чрез BIM и в крайна сметка показване на инвеститорите ползите от използването на този модел през целия жизнен цикъл на сградите.